Erlich Lab / Members

Principal Investigator

Postdoctoral Fellows

Staff

 • Anyu Fang
 • Xiangci Li
 • Tomasz Merta

Graduate Students

 • Josh Moller-Mara
 • XiaoYue Zhu
 • Peiyuan Zhang (co-advised by Xiao-Jing Wang)
 • Liujunli Li

Undergraduate Students

 • Yuhang Chen
 • Yuxin Tong
 • Wanning Victoria Fu
 • Alex Gonsalves
 • Jonathan S. Lin
 • Xirui Zhao
 • Chang-Ting Tom Yeh

Interns

 • Hungtu Chen
 • Shengjie Xu

Collaborators

Lab Alumni

 • Jingjie Li
 • Zihua Liu
 • Bo Zhang
 • Michael Lukiman, (doing Masters in CS at NYU)
 • Yuyue Wang, (doing Masters in data science at Harvard)
 • Shine Zhou, (doing Masters at NYU)
 • Lingqi Zhang (Doing PhD at U Penn)
 • Misya Erwin
 • Cequn Wang
 • Yidi Chen